Hình ảnh 360 độ KDC chợ Bà Rén mới – Xã Quế Xuân – Quế Sơn

Khu dân cư chợ Bà Rén mới – Xã Quế Xuân – Quế Sơn:

Tải hình ảnh 360 độ (upload facebook)  

Hình ảnh 360 độ KDC chợ Bà Rén mới – Xã Quế Xuân – Quế Sơn

Video Khu dân cư chợ Bà Rén mới – Xã Quế Xuân – Quế Sơn

 (khuyến cáo không nên reup lại video)

Đang edit ….